Podstawowe informacje

<p><strong>Podstawowe</strong> informacje</p>

Vienna Otwarty Fundusz Emerytalny jest zarządzany przez Vienna Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Vienna Insurance Group.

Podstawowe informacje

Aktywa Vienna OFE przechowuje Depozytariusz - Bank Pekao S.A., z siedzibą w Warszawie (01-066), przy ulicy Żubra 1.

Agentem Transferowym, któremu powierzone zostało prowadzenie rejestru Członków Funduszu, jest Pekao Financial Services Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ulicy Postępu 21.

Nadzór nad Vienna OFE sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie (00-549) przy ul. Pięknej 20.

Portfelem Vienna Otwartego Funduszu Emerytalnego zarządza zespół inwestycyjny w składzie:

  • Samer Masri - Członek Zarządu - Dyrektor Inwestycyjny,
  • Janusz Nowak - Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami Funduszu,
  • Gabriel Adler,
  • Maciej Byszkiewicz,
  • Kamil Kulczyk,
  • Piotr Lubczyński.
O nas

statut i prospekt informacyjny vienna ofe

Ze szczegółami możesz zapoznać się na dedykowanej stronie.