RODO

Bezpieczeństwo danych osobowych ma dla nas kluczowe znaczenie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych w naszych spółkach.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dominik Sęczkowski
e-mail: IOD-ofe@viennapte.pl

Co to jest RODO?

Jest to powszechnie używany skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Jaki jest cel RODO?

Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych.

Co znajduje się poniżej?

Informacje w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administrator danych

Administratorem danych jest Vienna Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez Vienna Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 162a, 02-342 Warszawa.

Dane kontaktowe

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez:

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw klientów wynikających z przetwarzania danych można się kontaktować z wyznaczonym przez administratora inspektorem ochrony danych osobowych, poprzez:

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy o członkostwo w Vienna OFE,
 • wypełniania obowiązków dotyczących przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, w zakresie związanym z przeglądem list sankcyjnych oraz stosowaniem szczególnych środków ograniczających.

Vienna OFE dokonuje przeglądu list sankcyjnych i stosuje szczególne środki organizacyjne na podstawie:

 • obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub/i
 • uzasadnionego interesu administratora w zakresie nieobjętym obowiązkiem prawnym.

Po wyrażeniu dodatkowych, dobrowolnych zgód, dane mogą być również przetwarzane w celach marketingu własnych produktów lub usług przez:

 • Vienna Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Vienna Insurance Group
 • inne podmioty z grupy kapitałowej Vienna Insurance Group, tj.:
  • Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na  Życie S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162 A, 02-342 Warszawa,
  • VIG / C-QUADRAT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Al. Jerozolimskie 162 A, 02-342 Warszawa,
  • Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, ul. Wołoska 22 A, 02-675 Warszawa,
  • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, ul. St. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa,
  • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa,
  • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa,
  • Beesafe Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe zebrane w celu zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.

Dane zebrane dla celów marketingowych będą przetwarzane zgodnie z prawami osoby, której dane dotyczą, tj. do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż czas trwania umowy.

Odbiorcy danych

Administrator może, na podstawie umowy, powierzyć przetwarzanie danych profesjonalnym podmiotom w zakresie prowadzenia rejestru członków Vienna OFE, realizacji wysyłki korespondencji, przechowywania i archiwizacji dokumentów, realizacji wypłat na rzecz osób uprawnionych i usług IT.

Dodatkowo w przypadku wyrażenia zgód marketingowych, dane osobowe mogą być udostępnione

 • Vienna Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Vienna Insurance Group
 • inne podmioty z grupy kapitałowej Vienna Insurance Group, tj.:
  • Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na  Życie S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162 A, 02-342 Warszawa,
  • VIG / C-QUADRAT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Al. Jerozolimskie 162 A, 02-342 Warszawa,
  • Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, ul. Wołoska 22 A, 02-675 Warszawa,
  • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, ul. St. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa,
  • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa,
  • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa,
  • Beesafe Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej administratora danych. Administrator danych przekazuje dane osobowe poza EOG do podwykonawców świadczących dla administratora danych usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa IT tylko wtedy, gdy jest to konieczne oraz z jednoczesnym zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony dla przetwarzanych danych osobowych, przede wszystkim poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby przekazywanie danych osobowych w opisanym celu nie doprowadziło do obniżenia poziomu ich ochrony, zagwarantowanego przepisami obowiązujących w państwach należących do EOG.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdej osobie przysługuje prawo:

 • dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania,
 • do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • do wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przy czym wycofanie takiej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania pozostałych danych,
 • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w tym również do przesłania tych danych innemu administratorowi danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu skorzystania z powyższych praw, poza wniesieniem skargi do organu nadzorczego, należy skontaktować się z administratorem danych (Vienna OFE) lub z powołanym przez niego inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy o członkostwo w Vienna Otwartym Funduszu Emerytalnym.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.