Reklamacje dotyczące działalności OFE

<p><strong>Reklamacje</strong> dotyczące działalności OFE</p>

Reklamacje mogą być składane

 • w postaci elektronicznej – przesyłając e-mail na adres ofe@viennapte.pl
 • ustnie – telefonicznie za pośrednictwem Infolinii 801 218 218 lub 22 640 48 48 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Towarzystwa,
 • na piśmie – przesyłką pocztową nadaną na adres: Vienna OFE, skr. poczt. 40, 02-696 UP Warszawa 113 lub osobiście w siedzibie Towarzystwa.

Składając reklamację należy podać swoje dane pozwalające na identyfikację i udzielenie odpowiedzi, w tym co najmniej:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL lub datę urodzenia,
 • adres,

oraz ewentualnie:

 • dane kontaktowe (telefon, adres e-mail).

Reklamacje są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, Użytkownik jest informowany o przyczynie opóźnienia oraz okolicznościach, które muszą jeszcze zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji. Użytkownik jest informowany również o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 • Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na piśmie. Dostarczenie odpowiedzi pocztą elektroniczną jest możliwe wyłącznie na wniosek klienta.
 • W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, a także wystąpienia na drogę postępowania sądowego z powództwem dla siedziby Towarzystwa lub Funduszu, lub do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania.
 • Fundusz dąży do ugodowego zakończenia postępowania reklamacyjnego mając na uwadze interes wszystkich członków Funduszu.
 • Fundusz i Towarzystwo podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.