Wskazanie uposażonego

<p><strong>Wskazanie uposażonego</strong></p>

Zawierając umowę z Funduszem można wyznaczyć jedną lub więcej osób fizycznych, na rzecz których, w razie śmierci członka Funduszu, ma nastąpić wypłata środków zgromadzonych na rachunku.

Dyspozycję tę można również złożyć później, a także w każdej chwili można ją zmienić.
  • Wyznaczenie lub zmiana danych osób uposażonych możliwa jest na podstawie pisemnego, samodzielnie sporządzonego oświadczenia lub przy wykorzystaniu odpowiedniego formularza (O2).
  • W celu poprawnej identyfikacji, na przesyłanym oświadczeniu powinno być umieszczone imię i nazwisko oraz numer PESEL (ewentualnie numer rachunku). Podpisane oświadczenie należy przesłać na adres Vienna Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Należy pamiętać, że każde kolejne oświadczenie w tym zakresie unieważnia poprzednie.

Należy również pamiętać, że środki zgromadzone na rachunku są objęte wspólnością majątkową i w razie śmierci połowa tych środków w zakresie, w jakim stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej należna jest małżonkowi. Pozostałe środki wypłacone mogą być osobom wskazanym przez członka Funduszu.

Jeżeli zostanie wskazana więcej niż jedna osoba uprawniona do otrzymania środków po śmierci członka Funduszu bez określenia procentowego udziału wskazanych osób, udziały tych osób są równe. Suma oznaczonych udziałów nie może przekraczać 100%. Jeżeli przekracza 100% przyjmuje się, że udziały osób uposażonych są równe.

Brak wyznaczenia osoby lub osób uposażonych oznacza, iż w przypadku śmierci, środki znajdujące się na rachunku wchodzą w skład spadku i mogą być wypłacone spadkobiercom, dopiero po przeprowadzeniu postępowania o stwierdzeniu nabycia spadku.

W przypadku śmierci osoby, na rzecz których miała nastąpić wypłata środków zgromadzonych na rachunku członka Vienna OFE przed śmiercią członka Funduszu, wskazanie takiej osoby będzie nieskuteczne.