Wypłata środków

<p><strong>Wypłata środków</strong></p>

Informacje o wypłacie środków z vienna Otwartego Funduszu Emerytalnego

Do otrzymania środków po śmierci członka Funduszu uprawnieni są:

  • małżonek osoby zmarłej, jeżeli w chwili śmierci członek otwartego funduszu pozostawał w związku małżeńskim – otrzymuje on w formie wypłaty transferowej połowę środków zgromadzonych na rachunku zmarłego na swój rachunek w otwartym funduszu emerytalnym (w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólnoty majątkowej),
  • osoba lub osoby wskazane przez członka, w udziale zgodnym z pisemną dyspozycją członka w tym zakresie lub
  • w przypadku braku osoby wskazanej, spadkobiercy zmarłego.

Podział i wypłata środków w razie śmierci członka funduszu emerytalnego są regulowane przez ustawę o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997 r.

Podatki od wypłat z rachunku

Od kwot wypłacanych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku spoczywa na płatniku, czyli otwartym funduszu emerytalnym.

Pobranie podatku jest zgodne z treścią art. 30a ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wypłata świadczenia na rzecz beneficjentów lub spadkobierców jest zwolniona od podatku od spadku i darowizn.

Wymagane dokumenty - podstawowe

Wszelkie kopie dokumentów muszą być poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem.

Wypłata dla osób małoletnich – dodatkowe informacje

W przypadku osoby, która:

  • nie ukończyła 13 lat, oświadczenie (formularz D1) musi być wypełniony i podpisany przez rodzica* dziecka;
  • ukończyła 13 lat i nie ukończyła 18 lat, oświadczenie (formularz D1) musi być podpisany przez dziecko oraz dodatkowo przez rodzica*.
* w sytuacji, gdy opiekę prawną nad dzieckiem sprawuje inna osoba niż rodzic, należy dostarczyć oryginał dokumentu, z którego wynika prawo do sprawowania tej opieki.