Zmiana stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami

<p><strong>Zmiana stosunków majątkowych</strong> pomiędzy małżonkami</p>

Fundusz należy powiadomić o zmianie stosunków majątkowych, mającej wpływ na środki zgromadzone na rachunku w Funduszu np. zawarcie związku małżeńskiego czy rozwód.

Zgodnie z ustawą z 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, członek otwartego funduszu emerytalnego ma obowiązek zawiadomienia Fundusz o każdej zmianie uregulowań stosunków majątkowych, o ile taka zmiana obejmuje środki zgromadzone na jego rachunku.

Zmiana taka następuje np. po zawarciu związku małżeńskiego, zmianie istniejących stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami i rozwodzie.

Dopuszczalna jest forma telefoniczna powiadomienia. Po zawiadomieniu o zmianie stosunków majątkowych, w szczególnych przypadkach, Fundusz może zwrócić się z żądaniem przedstawienia dokumentów potwierdzających tę zmianę i w zależności od sytuacji, może to być odpowiednio:

prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające:
  • rozwód,
  • separację,
  • wyłączenie lub ograniczenie ustawowej wspólności majątkowej,
  • unieważnienie małżeństwa,
  • ubezwłasnowolnienie jednego ze współmałżonków,
  • ogłoszenie upadłości jednego ze współmałżonków,
  • małżeńska umowa majątkowa wyłączająca lub ograniczająca ustawową wspólność majątkową, sporządzona wyłącznie w formie aktu notarialnego
  • odpis aktu małżeństwa zawierający informację o zmianie stosunków majątkowych z określeniem daty uprawomocnienia się tego zdarzenia (np. separacja).