Zgłoszenie śmierci

<p><strong>Zgłoszenie śmierci</strong></p>

O śmierci członka vienna OFE należy poinformować za pośrednictwem Infolinii lub pisemnie

Przekazując informację o śmierci członka Vienna Otwartego Funduszu Emerytalnego należy podać:

  • dane identyfikacyjne osoby zmarłej: imię i nazwisko, PESEL, ewentualnie numer rachunku w Funduszu;
  • swoje dane umożliwiające nam dalszy kontakt: imię i nazwisko, adres, numer telefonu.

W celu rozpoczęcia procedury wypłaty środków niezbędne jest dostarczenie do Vienna OFE odpisu aktu zgonu członka Funduszu.
Po otrzymaniu aktu zgonu wysyłamy informację do osób uprawnionych do otrzymania środków po zmarłym członku Funduszu, zawierającą wykaz dokumentów niezbędnych do zrealizowania wypłaty. Ważne jest, abyśmy posiadali prawidłowe dane do kontaktu.